Bảng vàng danh dự

Sinh viên đang học  »  Bảng vàng danh dự


Bảng vàng năm 2015

 • Hồ Hữu Tài
 • Ngày sinh: 25/02/1992
 • Lớp: 10TH111
 • Ngành đạo tạo: CN Thông Tin 
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.60

TS. Lê Phương Trường

 • Trần Hoàng Trung
 • Ngày sinh: 7/2/1992
 • Lớp: 10CD111
 • Ngành đạo tạo: Cơ Điện - Điện Tử
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.39


TS. Lê Phương Trường

 • Trịnh Ngọc Truyền Thuyết
 • Ngày sinh: 02/01/1992
 • Lớp: 10TP111
 • Ngành đạo tạo: KT Hóa học & Môi trường
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.46
 •  

TS. Lê Phương Trường

 • Nguyễn Đỗ Đạt
 • Ngày sinh: 10/11/1992
 • Lớp: 10XD114
 • Ngành đạo tạo: KT Công trình
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 7.89

 


TS. Lê Phương Trường

 • Nguyễn Hoàng Sang
 • Ngày sinh: 16/11/1993
 • Lớp: 11TC114
 • Ngành đạo tạo: Tài chính - Kế toán
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.67
 1.  

TS. Lê Phương Trường

 • Nguyễn Thanh Liêm
 • Ngày sinh: 20/09/1993
 • Lớp: 11NT112
 • Ngành đạo tạo: QT - Kinh tế Quốc tế 
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.5

TS. Lê Phương Trường

 • Heng Sang
 • Ngày sinh: 11/11/1991
 • Lớp: 11QT111
 • Ngành đạo tạo: QT - Kinh tế Quốc tế 
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.04
 1.  

TS. Lê Phương Trường

 • Vũ Trần Thuý Quyên
 • Ngày sinh: 20/09/1991
 • Lớp: 10DH111
 • Ngành đạo tạo: Đông phương học
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.18

TS. Lê Phương Trường

 • Trần Lê Anh Duy
 • Ngày sinh: 6/9/1984
 • Lớp: 13AV201
 • Ngành đạo tạo: Ngôn ngữ Anh
 • Điểm TB xếp loại tốt nghiệp: 8.86
 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,093       1/514