Sự kiện

CLB tiếng Anh chủ đề "Media"

Thời gian            : 08g00, thứ Bảy ngày 12/10/2019, dự kiến kết thúc lúc 10g30. 

Địa điểm             : Phòng D503

Thành phần        : Sinh viên

Chủ đề                 : Media

Nhà tài trợ           : Trường Đại học Lạc Hồng

Chủ trì                  : Khoa Ngôn ngữ Anh

Liên hệ                 : Khoa Ngôn ngữ Anh

 

Đại học Lạc Hồng
Lạc Hồng, 04/10/2019 - 14:43:18 PM